Na osnovu člana 20 a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH broj 89/18), Statuta ZU Polikliničkog centra „SaNaSa“, Pravilnika o radu ZU Polikliničkog centra „SaNaSa“, direktor ZU Polikliničkog centra „SaNaSa“, Dr. M.-Said Bajek, dana 13.2.2023. godine, raspisuje:

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos sa punim radnim vremenom-ZU Poliklinički centar „SaNaSa“- podružnica Vogošća.

Magistar laboratorijskih tehonologija–jedan (1) izvršioc.

Opis poslova: Rad u medicinskom-biohemijskom laboratoriju.

Uslovi: Pored zakonom propisanih uslova, za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:

  • VSS  fakultet zdravstvenih studija (II ciklus, studij laboratorijskih tehnologija)

Uz prijavu i kraću biografiju na oglas dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Diploma o završenom fakultetu (VSS);
  • Diploma o završenoj srednoj školi-medicinska sestra,
  • Licenca za samostalan rad;
  • Uvjerenje o državljanstvu;
  • CIPS prijava.

Prijave na Javni konkurs dostaviti na adresu ZU Polikliničkog centra „SaNaSa“ Grbavička br. 74. Sarajevo ili putem mail adrese pravnasluzba@poliklinikasanasa.ba.

Javni konkurs je otvoren dok se ne popune navedene pozicije.

Obavezno naglasiti na koverti puni naziv pozicije na koju se aplicira.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Javnog konkursa mora biti original ili ovjerena kopija, ne starija od šest (6) mjeseci, računajući od dana izdavanja dokumenata.

Nepotpune prijave nece se razmatrati.

 

Scroll to Top