Na osnovu člana 20 a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH broj 89/18), Statuta ZU Polikliničkog centra „SaNaSa“, Pravilnika o radu ZU Polikliničkog centra „SaNaSa“, direktor ZU Polikliničkog centra „SaNaSa“, Dr. M.-Said Bajek, dana 24.1.2023. godine, raspisuje:

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos sa punim radnim vremenom-ZU Poliklinički centar „SaNaSa“- podružnica Ilidža.

Doktor specijalista urologije– ordinirajući ljekar, jedan (1) izvršioc.

Doktor specijalista oftalmologije– ordinirajući ljekar, jedan (1) izvršioc.

Opis poslova: Obavlja sve poslove ljekara specijaliste/subspecijaliste iz medicinske grane koja je djelokrug rada, vrši preglede i utvrđuje dijagnoze, određuje terapiju, prati i kontroliše realizaciju terapije i njegu bolesnika, propisuje program dijagnostičkih pretraga i učestvuje u realizaciji programa, obavlja dodatne preglede, vrši analizu rezultata i utvrđuje definitivnu dijagnozu sa odgovarajućom terapijom, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odjeljenja i šefa organizacione jedinice, kao i direktora Ustanove.

Uslovi: Pored zakonom propisanih uslova, za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:

  • VSS medicinski fakultet,
  • Specijalizacija urologije,
  • Specijalizacija oftalmologije.

Uz prijavu i kraću biografiju na oglas dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Diploma o završenom medicinskom fakultetu (VSS);
  • Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu/edukacija iz porodične medicine (PAT);
  • Licenca za samostalan rad;
  • Uvjerenje o državljanstvu;
  • CIPS prijava.

Prijave na Javni konkurs dostaviti na adresu ZU Polikliničkog centra „SaNaSa“ Grbavička br. 74. Sarajevo ili putem mail adrese pravnasluzba@poliklinikasanasa.ba.

Javni konkurs je otvoren dok se ne popune navedene pozicije.

Obavezno naglasiti na koverti puni naziv pozicije na koju se aplicira.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Javnog konkursa mora biti original ili ovjerena kopija, ne starija od šest (6) mjeseci, računajući od dana izdavanja dokumenata.

Nepotpune prijave nece se razmatrati.

 

Scroll to Top